Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną powołaną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2013r. poz. 596 – tekst jednolity z póź. zm.) zgodnie z którym województwo w celu wykonywania zadań tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

2. Zbiornik - Słupsko

2. Zbiornik – Słupsko

W obecnym stanie prawnym Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach działa na podstawie uchwały Nr I/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej i utworzenia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych dla których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w myśl art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2012r. poz. 145 – tekst jednolity z póź. zm.)

Podstawowym zadaniem ŚZMiUW w Katowicach jest realizowanie w obszarze swojego działania głównych celów współczesnej polityki wodnej, polegających na zarządzaniu zasobami wodnymi, które pozwolą na:

 • utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych (wały przeciwpowodziowe, kanały zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące i przepompownie),
 • utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy,
 • programowanie, planowanie i nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
 • gospodarowanie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa gruntami pokrytymi wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
 • utrzymanie i prowadzenie magazynów przeciwpowodziowych stanowiących własność samorządu województwa,
 • prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
  programowanie, planowanie i wspomaganie procesu realizacji obiektów małej retencji.

Struktura organizacyjna

W Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach działają terenowe jednostki organizacyjne:

 • Oddział w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu
 • Biuro Terenowe w Cieszynie
 • Oddział w Częstochowie
 • Oddział w Katowicach
 • Biuro Terenowe w Bieruniu
 • Biuro Terenowe w Pszczynie
 • Biuro Terenowe w Gliwicach
 • Biuro Terenowe w Raciborzu
 • Biuro Terenowe w Zawierciu

Są to jednostki terenowe, które realizują zadania związane z utrzymaniem wód powierzchniowych i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie ich działania oraz inne zadania statutowe wykonywane w imieniu Dyrektora ŚZMiUW w Katowicach.