Program Małej Retencji

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Projekt Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

W dniu 23 sierpnia 2016 r. uchwałą nr 1742/133/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt aktualizacji Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i skierował go do konsultacji społecznych.

Dokument ten stanowi aktualizację Programu przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 16 stycznia 2006 r. nr II/43/I/2006. Aktualizacja Programu wynika z następujących przesłanek:

– uwzględnienie zmian prawnych, przede wszystkim tych związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego części zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w planach i programach dotyczących gospodarki wodnej;

– zaktualizowanie zestawienia obiektów wymienionych w Programie, polegające na usunięciu obiektów już zrealizowanych lub tych, co do których podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji, jak również na dodaniu nowych obiektów, zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne;

– uwzględnienie w Programie proekologicznych form retencjonowania wody, zwłaszcza retencji nietechnicznej, a także retencji wody na obszarach zurbanizowanych oraz projektów związanych z upowszechnianiem wiedzy o potrzebach, sposobach i celach różnych form retencjonowania wód.

Celem głównym, przyjętym w aktualizacji Programu, jest poprawa stosunków wodnych na terenie województwa śląskiego poprzez działania na rzecz zwiększenia retencyjności zlewni. Kierunkami działań są:

  1. Zwiększanie dyspozycyjnych zasobów wodnych poprzez budowę, rozbudowę, modernizację lub remonty zbiorników wodnych oraz innych urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracji

  2. Zwiększanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez budowę lub modernizację systemów melioracji wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych

  3. Poprawianie retencyjności zlewni poprzez tworzenie właściwych warunków wodnych dla rozwoju siedlisk zależnych od wód (obszarów podmokłych), ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk o dużych walorach przyrodniczych

  4. Zwiększanie retencyjności zlewni poprzez działania na rzecz retencji nietechnicznej, w tym kształtowanie krajobrazu, zwiększanie lesistości, zakładanie stref buforowych oraz fitomelioracje

  5. Spowalnianie spływów powierzchniowych w miastach poprzez rozwój systemów retencjonowania wód opadowych

  6. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie proekologicznych form małej retencji, w szczególności wydawanie fachowej literatury, konferencje i szkolenia, a także szerokie propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie

Administratorem Programu jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — samorządowa jednostka wojewódzka, wykonująca w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego niektóre zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Program małej retencji, jako program w dziedzinie gospodarki wodnej, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podlega obowiązkowi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ocena ta jest wymagana również w przypadku zmian, w tym aktualizacji Programu. Zgodnie z art. 30 oraz art. 54 ust. 2 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy zapewnić udział społeczeństwa w tej ocenie. Uwagi i wnioski, złożone w ramach tej oceny, będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa Śląskiego przed ostatecznym przyjęciem Programu.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z projektem aktualizacji Programu małej retencji oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz złożenia uwag i wniosków do tych dokumentów.

Projekty dokumentów, zapisane jako pliki w formacie PDF, można pobrać za pomocą poniższych łączy, można też zapoznać się z nimi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Wydział Terenów Wiejskich, ul. Dąbrowskiego 23, pok. 547 lub 548, tel. 032 7740 547 lub 032 7740 502, w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00) lub w siedzibie administratora Programu — Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65 (tel. 728 430 997, w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00).

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 2 września 2016r do dnia 23 września 2016r w następujący sposób:

– pisemnie, kierując je na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach;

– elektronicznie, kierując je na adres tereny.wiejskie@slaskie.pl lub pmr@szmiuw.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Program małej retencji wraz z załącznikami

Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami

Opinia RDOŚ w Katowicach

Opinia PWIS w Katowicach

Uzgodnienie RZGW w Gliwicach

Uzgodnienie RZGW w Krakowie

Uzgodnienie RZGW w Poznaniu

Uzgodnienie RZGW w Warszawie

Uzgodnienie RZGW we Wrocławiu

– Formularz zgłaszania uwag: pdf, doc, rtf.