Program inwestycyjny

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu p.n. Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dla powyższego dokumentu zostanie również przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożenia uwag i wniosków. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach udostępnił opracowanie na stronie BIP ŚZMiUW w Katowicach (http://bip.slaskie.pl/szmiuw/) oraz w formie analogowej w siedzibie Dyrekcji ŚZMiUW w Katowicach, tj. w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

Przedmiotem opracowania jest określenie zadań mających na celu poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jak również poprawę stosunków wodnych w zlewni Odry oraz Wisły na terenie Województwa Śląskiego. W projekcie Programu ujęto sporządzenie odpowiednich koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla obszarów szczególnie problematycznych w tym zakresie, ponadto przewidziano wykonanie inwestycji takich jak:

  • budowa zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych i polderów przeciwpowodziowych,
  • regulacja koryt i odbudowa uregulowanych odcinków rzek,
  • przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa wałów,
  • odbudowa sieci rowów odwadniająco – nawadniających,
  • modernizacji budowli hydrotechnicznych typu: jazy, upusty.

Powyższe zadania mają na celu:

  • zwiększenie pojemności retencyjnej zbiorników wodnych (wzrost retencyjności zlewni),
  • powstrzymanie erozji koryt rzek,
  • poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Jednocześnie informuję, że uwagi i wnioski do opracowania można składać w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia tj. 14.08.2013 r. Nadmieniam, że zgodnie z art. 41 cytowanej wcześniej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.