Archiwum

Program inwestycyjny

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu p.n. Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dla powyższego dokumentu zostanie również przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Czytaj dalej