Pozycjonowanie w USA, a analizy społeczne

Mimo, że matematyczna teoria informacji nie zajmuje się jakościową stroną procesu przekazu informacji, to jednak ilościowe i jakościowe rozumienie informacji i komunikacji może być pogodzone i połączone w ramach takiej teorii komunikacji, w której zwraca się uwagę na społeczne efekty funkcjonowania komunikatów w określonych systemach komunikacji.


Pozycjonowanie USA http://pl.seeyouup.com/pozycjonowanie-usa, a grupa społeczna

Ilościowa charakterystyka, wsparta na teorii prawdopodobieństwa czy teorii gier, powinna analizować liczbową miarę informacji poszczególnych rodzajów komunikatów, prawdopodobieństwo ich powstania, parametry techniczne komunikacji, takie jak przepustowość kanałów komunikowania, proporcję zakłóceń do uzyskanych wyników, a także zależności pomiędzy energetyczną i materialną stroną komunikatów a ilościową ich miarą, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie w USA.


Jakościowa charakterystyka winna z kolei prowadzić do analiz społecznych skutków komunikatów, zwracając uwagę na różnorodność, nie-współmierność czy odmienność znaczeń tych samych komunikatów u różnych nadawców i odbiorców, jak również na zależność odwrotną. Jakościowa analiza musi być zatem analizą socjologiczną i pragmatyczno-semantyczną, bazującą wszakże na pewnych stricte teorioinformacyjnych i cybernetycznych ustaleniach w nakierowaniu na pozycjonowanie w USA.


Wiedzą, jaką może dysponować jednostka lub pewna określona grupa społeczna, niezależnie od jej treści czy formy, jest taka ilość konkretnej informacji, które uzyskując z różnych źródeł wykorzystuje w konkretnym działaniu. Tylko ze względu na pewien cel oraz skutek podjętego działania informacja może przekształcić się z nieznaczących danych w znaczącą wiedzę.


Inaczej też mówiąc, ta informacja zawarta w komunikatach, która steruje działaniem jednostki czy grupy społecznej jest tym samym wiedzą o pewnym znaczeniu. Nie idzie wszakże o ten rodzaj sterowania za pomocą informacji, który zachodzi automatycznie w procesach cielesnych poza świadomością człowieka, lecz o te komunikaty, które wywołują rozmyślne, nastawione na pewien cel działanie. Wiedza wynika, mówiąc jeszcze inaczej, z tych rodzajów komunikowania się, które mają znaczenie w ramach takiego działania człowieka lub zbiorowości, które ma różnorodne i złożone uwarunkowania i skutki w odniesieniu do szerszych całości, jak polityka, kultura, edukacja czy nauka.