Informacja

W związku z obniżeniem w listopadzie 2017r. wymiaru czasu pracy.
z powodu święta przypadającego w sobotę 11 listopada 2017r. ustalamy dzień 2 maja 2017r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną powołaną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2013r. poz. 596 – tekst jednolity z póź. zm.) zgodnie z którym województwo w celu wykonywania zadań tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

2. Zbiornik - Słupsko

2. Zbiornik – Słupsko

W obecnym stanie prawnym Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach działa na podstawie uchwały Nr I/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej i utworzenia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych dla których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w myśl art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2012r. poz. 145 – tekst jednolity z póź. zm.) Czytaj dalej

Konsultacje Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego

Do dnia 23 września 2016 r. można składać opinie, uwagi i wnioski do projektu Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu Programu należy przekazywać wyłącznie za pomocną formularza zgłaszania uwag:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: tereny.wiejskie@slaskie.pl lub pmr@szmiuw.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40- 037 Katowice lub Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

  • osobiście w siedzibie Wydziału Terenów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, pok. 547 lub 548 w godzinach od 8:00 do 14:00

  • osobiście w siedzibie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, w godzinach od 8:00 do 14:00

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, formularz zgłaszania uwag, jak również inne dokumenty oraz informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce: Plan Rozwoju / Obszary wiejskie / programy, plany oraz na stronie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach www.szmiuw.pl

Pod pojęciem retencja wód rozumie sie różne działania podejmowane przez człowieka mające na celu wydłużenie czasu obiegu wody. Często działania te są rozróżniane z uwzględnieniem różnych kryteriów, stąd podział na małą, dużą i mikroretencję czy też na retencję techniczną i nietechniczną. Choć znaczenie małej retencji jest podkreślane od ponad 20 lat, to dopiero w ostatnich latach dostrzega się, że nie tylko może ona służyć łagodzeniu niedoborów wody, ale także innym celom, takim jak zatrzymywanie zanieczyszczeń czy tworzenie atrakcyjnych elementów krajobrazu. Uzyskane efekty zależą od rodzaju podjętych działań. Na obszarach rolniczych może to być zwiększenie dostępności wody, niezbędnej do produkcji rolnej, a także zwiększenie bioróżnorodności. Na obszarach zurbanizowanych dzięki retencji można uzyskać atrakcyjniejszą przestrzeń publiczną, lepszy klimat, m.in. dzięki łagodzeniu efektu „miejskich wysp ciepła”, a w przypadku bardziej skoordynowanych i szerzej zakrojonych działań — także zmniejszenie skutków nawalnych opadów deszczu, które stają się przyczyną lokalnych, błyskawicznych i bardzo niebezpiecznych „powodzi miejskich”.

W większej skali działaniom spowalniającym obieg wody w przyrodzie przypisuje się rolę w łagodzeniu skutków takich zjawisk, jak powodzie czy susze.

Województwo Śląskie, mimo że charakteryzuje się, w porównaniu do pozostałych regionów Polski, stosunkowo dużymi rocznymi sumami opadów, jest regionem relatywnie ubogim w wodę. Do tego stanu rzeczy przyczynia się w dużej mierze znaczący stopień przekształcenia powierzchni terenu, prowadzący do utraty retencyjności zlewni. Oznacza to, że woda, zamiast wsiąkać w grunt i stopniowo, powoli zasilać istniejące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, w dużej mierze spływa po powierzchni, trafia do cieków wodnych, strumieni i rzek i szybko odpływa. Retencja wód przyczynia się do łagodzenia tego procesu, pod warunkiem jej odpowiedniej skali.

Program małej retencji stanowi ramowy dokument, w którym ujęto działania służące opisanym celom. Administratorem Programu jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — samorządowa jednostka wojewódzka, wykonująca w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego niektóre zadania z zakresu gospodarki wodnej.