PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZE SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZE SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Pełna treść

PONOWNE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

PONOWNE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Ponowne ogłoszenie s sprzedaży samochodów osobowych
Opinia FIAT
Opinia KIA
 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Pełna treść dokumentu do pobrania
Umowa
Formularz ofertowy
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne przejęło między innymi od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zadania związane z gospodarką wodną.
Pytania w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką wodną w tym administrowania wodami, proszę kierować do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na adres:

Ul. Sienkiewicz 2, 44-100 Gliwice
tel. (32) 777 49 50
fax. (32) 777 49 99
e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
Zarząd Zlewni w Katowicach
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel. 32 250 41 27.

Uchwała

Uchwała sejmiku nr V/42/8/2017 z dnia 18 września 2017 roku


w sprawie:
likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Pełna treść dokumentu do pobrania [rozmiar: 100 KB]

Za miesiąc uchwała antysmogowa wchodzi w życie

Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.

„Niska emisja nie jest problemem teoretycznym. Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jakości życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród regionów europejskich i przyszła pora, by uświadomić sobie negatywne skutki tego zjawiska. Dlatego problem ograniczenia niskiej emisji traktujemy priorytetowo” – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.

Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.

We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia 2017 roku. Jej projekt był efektem pracy powołanego przez marszałka zespołu ekspertów, który wypracował ostateczną wersję przepisów.

„Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa przejść do jego wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony rządowej o wprowadzenie stosownych zapisów dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie uda nam się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji” – dodaje marszałek Wojciech Saługa.

Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl

 

 Infografika (pdf) [PDF] [37kB]

Facebook

Informacja

Tutejszy Zarząd realizuje zadanie pn: „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200”, które dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Goczałkowice Zdrój oraz powiatu pszczyńskiego.

Wartość projektu: 9.843.812,35 zł
Środki WFOŚiGW: 4.640.926,00 zł
Środki Gminy Goczałkowice-Zdrój: 1.200.000,00 zł
Środki powiatu pszczyńskiego: 500.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Informacja

W związku z obniżeniem w listopadzie 2017r. wymiaru czasu pracy.
z powodu święta przypadającego w sobotę 11 listopada 2017r. ustalamy dzień 2 maja 2017r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną powołaną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2013r. poz. 596 – tekst jednolity z póź. zm.) zgodnie z którym województwo w celu wykonywania zadań tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

2. Zbiornik - Słupsko

2. Zbiornik – Słupsko

W obecnym stanie prawnym Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach działa na podstawie uchwały Nr I/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej i utworzenia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych dla których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w myśl art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2012r. poz. 145 – tekst jednolity z póź. zm.) Czytaj dalej

Konsultacje Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego

Do dnia 23 września 2016 r. można składać opinie, uwagi i wnioski do projektu Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu Programu należy przekazywać wyłącznie za pomocną formularza zgłaszania uwag:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: tereny.wiejskie@slaskie.pl lub pmr@szmiuw.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40- 037 Katowice lub Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

  • osobiście w siedzibie Wydziału Terenów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, pok. 547 lub 548 w godzinach od 8:00 do 14:00

  • osobiście w siedzibie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, w godzinach od 8:00 do 14:00

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, formularz zgłaszania uwag, jak również inne dokumenty oraz informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce: Plan Rozwoju / Obszary wiejskie / programy, plany oraz na stronie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach www.szmiuw.pl

Pod pojęciem retencja wód rozumie sie różne działania podejmowane przez człowieka mające na celu wydłużenie czasu obiegu wody. Często działania te są rozróżniane z uwzględnieniem różnych kryteriów, stąd podział na małą, dużą i mikroretencję czy też na retencję techniczną i nietechniczną. Choć znaczenie małej retencji jest podkreślane od ponad 20 lat, to dopiero w ostatnich latach dostrzega się, że nie tylko może ona służyć łagodzeniu niedoborów wody, ale także innym celom, takim jak zatrzymywanie zanieczyszczeń czy tworzenie atrakcyjnych elementów krajobrazu. Uzyskane efekty zależą od rodzaju podjętych działań. Na obszarach rolniczych może to być zwiększenie dostępności wody, niezbędnej do produkcji rolnej, a także zwiększenie bioróżnorodności. Na obszarach zurbanizowanych dzięki retencji można uzyskać atrakcyjniejszą przestrzeń publiczną, lepszy klimat, m.in. dzięki łagodzeniu efektu „miejskich wysp ciepła”, a w przypadku bardziej skoordynowanych i szerzej zakrojonych działań — także zmniejszenie skutków nawalnych opadów deszczu, które stają się przyczyną lokalnych, błyskawicznych i bardzo niebezpiecznych „powodzi miejskich”.

W większej skali działaniom spowalniającym obieg wody w przyrodzie przypisuje się rolę w łagodzeniu skutków takich zjawisk, jak powodzie czy susze.

Województwo Śląskie, mimo że charakteryzuje się, w porównaniu do pozostałych regionów Polski, stosunkowo dużymi rocznymi sumami opadów, jest regionem relatywnie ubogim w wodę. Do tego stanu rzeczy przyczynia się w dużej mierze znaczący stopień przekształcenia powierzchni terenu, prowadzący do utraty retencyjności zlewni. Oznacza to, że woda, zamiast wsiąkać w grunt i stopniowo, powoli zasilać istniejące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, w dużej mierze spływa po powierzchni, trafia do cieków wodnych, strumieni i rzek i szybko odpływa. Retencja wód przyczynia się do łagodzenia tego procesu, pod warunkiem jej odpowiedniej skali.

Program małej retencji stanowi ramowy dokument, w którym ujęto działania służące opisanym celom. Administratorem Programu jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — samorządowa jednostka wojewódzka, wykonująca w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego niektóre zadania z zakresu gospodarki wodnej.